Podmínky ochrany osobních údajů

Sdělení o ochraně osobních údajů

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi osobní údaje jsou řazeny též identifikační a kontaktní údaje.

 

 1. Společnost NOMÉ beauty s.r.o., sídlem K Beranovu 1234/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, IČO: 21481385, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 402595 (dále jen: „správce“) je ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) správcem osobních údajů. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: K Beranovu 1234/6, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

email: info@nomebeauty.cz

telefon: +420 603865669

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vašeho obchodního či jiného jednání se správcem.

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky zboží nebo služeb, a na základě plnění závazkového vztahu, do kterého jste se správcem vstoupil.

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší registrace k odběru newsletteru nebo využitím jiné služby na webových stránkách správce, provozovaných na webové adrese www.nomebeauty.cz

 

 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu jejich zpracování.

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů správcem je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jde osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto sdělení,

nebo

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud jde osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 1 a 3 tohoto sdělení,

nebo

 • Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jde osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 1 a 3 tohoto sdělení v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce zboží nebo služeb vyžaduje správce Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro řádné splnění závazku správce ze smlouvy (jméno, příjmení, datum narození, IČ, adresa, e-mail, telefon), poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a řádně ji splnit,

a/nebo

 • zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing),

a/nebo

 • řádné plnění povinností vyplývajících z právního předpisu.

 

 1. Správce nebude na základě osobních údajů provádět automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu
 • nezbytně nutnou k řádnému plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního závazkového vztahu mezi Vámi a správcem, jakož i uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, případně jejich porušení (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu), v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě jiného zákonného důvodu, než je udělení souhlasu,

nebo

 • než dojde k odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a provádění jiných aktivit podpory obchodu (marketing), nejdéle však po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu.

 

 1. Správce provede výmaz osobních údajů po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dle čl. III. odst. 1 tohoto sdělení.

 

 1. Správce učinil veškerá dostupná vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, zejména přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, kdy přístup k těmto úložištím je podmíněn zadáním bezpečného hesla, s omezeným okruhem osob majícím heslo k dispozici a sledováním každého přístupu, samotné osobní údaje jsou uloženy v šifrované podobě a přijal také technická opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů v listinné podobě, kdy toto je zabezpečeno trezorem se zámkem, s omezeným okruhem osob majícím do úložiště přístup a monitorováním každého přístupu. Správce učinil opatření k tomu, aby k osobním údajům zamezil přístup osobám mimo jím pověřené osoby.

 

 1. JINÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Příjemci osobních údajů jsou vedle správce tyto třetí osoby
 • osoby zajišťující související činnosti při plnění smlouvy (přepravce při dodání zboží, dodavatel účetních služeb pro účtování prodeje zboží, banka při realizaci plateb, poskytovatel softwarového řešení správy zákazníků a dodavatelů, dodavatel služeb zpracování mzdové agendy),
 • osoby zajišťující dodávku IT služeb, včetně provozu elektronického obchodu správce,
 • osoby zajišťující pro správce služby podpory obchodu (reklama a marketing),
 • osoby poskytující služby účetní a daňového a právního poradenství.

 

 1. Správce nebude předávat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. VAŠE PRÁVA

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte zejména tato práva:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 tohoto sdělení, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

 1. Pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Učiněním objednávky zboží nebo služeb správce nebo vstupem do jiného závazkového vztahu se správcem projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

 

 1. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, vyjadřujete tento svůj souhlas s tímto sdělením o ochraně osobních údajů vědomým projevením souhlasu – tím projevujete svůj bezvýhradný souhlas a obeznámenost s tímto sdělením o ochraně osobních údajů.

 

 1. Správce je oprávněn toto sdělení jednostranně měnit či doplňovat. V takovém případě je povinen nové úplné znění tohoto sdělení umístit na své webové stránky a zároveň Vám jej zašle na Vámi poskytnutou Vaší e-mailovou adresu.

 

Toto sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2024